משחק רקילק וניד באינטרנט

                                  Dino Clicker קחשמ

רקילק וניד (Dino Clicker):

.לוכסת ללגב ירבדמ יאב רומגל הצרו הנתמ אצמ אל אוה ,רקובב ררועתמ , .רקילק וניד קחשמב ול רוזעל לוכי התא קרו תטלחומ תודידבב לקד יצע י .תודוקנ גישהל וליחתי ןולחה תיתחתבו תופיצרב תדלוהה שיא לע ץחל .ןימימו לאמשמ חתפיי טס ,ןוילעה וקלחב אוה ,םירופישה םע ןוקייאה לע .תונתמ וליפאו ,תואקשמו תדלוה םוי תגוע ,םיחרוא ויהי רוביגלו םירופ