משחק .םיאלקח io באינטרנט

                                  Farmers.io קחשמ

.םיאלקח io (Farmers.io):

.םיאלקחב םכל הצקוה רבכ ןייבמוקהש ןוויכמ ,וילא ףרטצהל ולכותו םייל io. .רוחאמ םיררגנ תעפוה בקע ךרואה תא לידגהלו תודוקנ רובצל ,ראשהו סרי .תינוכמב תוקסרתה ידי לע ךממ רטפיהל וסני רשא םיבר תוניבמוק יליעפמ .ףסא ביריהש המ תא םירהלו ליעפ ןפואב סורדל ולכות םכמצעב םתא לבא , .ןושארה בצמל ץופקלו קחשמב תודוקנ עולקל תוריהמב לוכי התא ,הז ןפוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות