משחק עדרפצה ה'גנינ באינטרנט

                                  Ninja the Frog קחשמ

עדרפצה ה'גנינ (Ninja the Frog):

.יתימא ה'גנינל ךופהל דואמ הלוכי איהש הבשחו לזאזעל קוההמ תונמוימב .ה'גנינה יבצ ומכ םייניע יוסיכ התשעו הרוחש דב תסיפ האצמ הדפרקה .ץורעה לא הכלהו ןמאתהל הטילחה איה ,רתוי דוע םינמוימו םיזירז תויה .תושלושמ הציפ תוסורפ ,ספי'צ ,תוינגפוס :םיעט ריהמ לכוא גישהל םג א .תופפועמ םירופיצב לקתיהל אל ךא ,לכוא ףוסאל הציפקה ןמזב עדרפצל ור .עדרפצה ה'גנינל תפסונ הגרדמ תציפק תחקל ןמזה עיגהש טילחמ התאשכ הד

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות