משחק הרטשמה לש עונפוא לע העונת בכור באינטרנט

                                  Police Motorbike Traffic Rider קחשמ

הרטשמה לש עונפוא לע העונת בכור (Police Motorbike Traffic Rider):

.וגקישב הרטשמ תנחתב תרשמ ק'ג .וילע תובוחרב רייסל ךלוה אוה ,עונפוא לע בכור ,םוי לכב .ךכב ול רוזעת ,עונפוא לע העונת בכור הרטשמה קחשמב םויה .עונפוא לש הגהה דיל תבשויה ךלש תומדה הארת ךסמה לע ךינפל .עשפה תריזל תיפיצפס ךרדב עוסנל ךילע היהי .תדחוימ הפמ יבג לע וטווינו ךסמב תוריהזב וננובתה ,ךכ םשל .שיבכב םיענה םינוש םיבכר ףוקעלו תובר תודח תוינפ רובעל ךרטצת ,עונ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות