משחק / גדה תא ליצהל באינטרנט

                                  Save The Fish קחשמ

/ גדה תא ליצהל (Save The Fish):

.Save The Fish קחשמב וללה תורצהמ תאצל םהל רוזעל וכרטצת וישכעו םי .קחשמה שרגמב םיוסמ םוקמב םקוממה גד תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .תדוכלמהמ האיציה הארית ינשה הצקב .םימל תחתמ םיוסמ הבוגל ףועלו העוב ומכ חפנתהל ול םורגל ולכות גדה .ריווא ףושנל ול םרוג התא גדה לע תפסונ הציחלב .האיציל םיגדה תא ליבות ,הלא תולועפ ןיגוריסל ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות