משחק היבוקה ינפוא לש תוריהמה ץר באינטרנט

                                  Cube Bike Speed Runner קחשמ

היבוקה ינפוא לש תוריהמה ץר (Cube Bike Speed Runner):

.תודרשיה יצורמב קלח תחקל טילחהש רוחב וריכתו םסוחה םלועל וכלת ,Cu .הליחת םויסה וקל עיגהלו ולש עונפואה לע רבדמב רובעל ךרטצת ךלש תומ .ךרדה ךרואל ולש עונפואה לע רהוד ותוא תוארל ולכות .הלש העונתה ךרדב וררועתי תורחא תונכסו םילושכמ .םלוכ ביבס רובעלו עונפואה לע ןרמתל ךלש רוביגה תא ץלאל ךרטצת הרקב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות