משחק עגושמ םיפלצ הרויה באינטרנט

                                  Crazy Sniper Shooter קחשמ

עגושמ םיפלצ הרויה (Crazy Sniper Shooter):

.Shoot Sniper Shooter -ב ונלש תומדה לע הלח הניא וז הרדגה ךא ,ינל .הרטמל הכחמ אלו םוקמ רחוב אל אוה יכ ,ףרוטמ ףלצ ארקנ אוה .ידיימ ןפואב תוחישל ביגהל ךירצ התאש הלאכ םה הז הרקמבו ,תוביסנל ם .רתוי אלא ,םיינש אל וליפאו ,דחא ןיאו ךומסה ןיינבב ובשייתה ביוא י .םוקימה תא ןמזה לכ םינשמ םה ,ףסונב .םלוכ תא סורהל רוביגל רוזע .תויורשפא לש עפש םכל ויהיו ,ןוכנה קשנה תא רוחבל דואמ בושח

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות