Haunted House Hidden Ghost קחשמ

תרתסנ םיאפר חור (Haunted House Hidden Ghost):

.תיבב הלילב םלוכ תא תודיחפמש ,ךלמה תריטב ובשייתה םיאפר תוחור .ברקל םתיא סנכיהלו הזוחאב רקבל ךרטצת תוחורה ףודר תיב לש םירתסומ .םיוסמ םוקימ האריי ךסמה לע עיפותש ינפל .םיאפר תוחור ויהי םינוש תומוקמב והשפיא .תוריהזב לכה תא ןוחבל ךרטצת .רבכעה םע הילע ץחל ,סבגה תיללצב ןיחבתש עגרב .ותוא דימשמו ץפחה תא הלגמ התא וז ךרדב .תודוקנ ולבקת אצמתש םיאפר חור לכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות