Highway Bus Driving Simulator קחשמ

םיריהמ םיסובוטואל הגיהנ רוטלומיס (Highway Bus Driving Simulator):

.םינוש םיסובוטואב םיעסונ הריבעמה הרבחב גהנכ דבוע םוט .וז הדובעב ול רוזעת ריהמ שיבכב הגיהנ רוטלומיס קחשמב התא .ישוקה תמר תא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .ריהמה שיבכה ךרואל ץראה תפצר תא תוצחל וא ,ריעה תובוחרב עוסנל ךיר .הסיטל ואצת וילע סובוטוא ורחבו ךסומב ורקב ,ליחתהל ידכ .הנחתב םידמועה םיעסונה לכ תא ופסאתו תירשפאה רתויב ההובגה תוריהמב .ךלש לולסמה לש הצקה תדוקנל םתוא ריבעת ןכמ רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות