Lof Fruits Puzzles קחשמ

פול תוריפל םילזאפ (Lof Fruits Puzzles):

.הנהמ הדיח תרזעב םכלש היצנגילטניאה תא קודבל ולכות ,Lof לש תוריפה .םיאת לש הווש רפסמל קלוחמ קחשמה הדש תא וארי ךסמה לע םכינפל .םינוש תוריפ תוארל ולכות םהב .הלא םיטירפ לש קחשמה הדש תא ןיטולחל תוקנל םכילע היהי .םיטקייבואה םוקימ תא בטיה קודב ,ךכ םשל .רבכע תציחלב םתוא רחבו םיהז תוריפ ינש אצמ .ךכל תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל ונתי םהו ךסמהמ ומלעיי םהיניבש םיטק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות