משחק םיעונפואה ץורמ באינטרנט

                                  Motorbike Race קחשמ

םיעונפואה ץורמ (Motorbike Race):

.הליגר הדרטסוטואב רחא רבדו ,םירז םילושכמו םיבכר ןיא וב דחוימב ןכ .תויאשמו תוינוכמ אלמ לולסמל ךלה אלא ,תולק םיכרד שפחל אל טילחה ץו .םיאיש עובקלו תוהובג תויוריהמ חתפל ןתינ םיליגר םיאנתבש חיכוהל הצ .דואמ הריהמ הבוגת שרוד הז .עונפוא בכור רוצעל הצור שיבכב גהנ לכשכ לק אל הזש יל ונימאתו ,יבר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות