משחק ירוטומ עונפואל הציפ חולשמ באינטרנט

                                  Motor Bike Pizza Delivery קחשמ

ירוטומ עונפואל הציפ חולשמ (Motor Bike Pizza Delivery):

.םיחולשמה תורישב הלודג היירציפב הרשמ לביק ק'ג ריעצה רוחבה .ירוטומ עונפואל הציפ חולשמ קחשמב וזה הדובעה תא עצבל ול ורזעת םתא .ולש עונפואה לע ריעב םינוש םירוזאב הציפ רוסמל ךרטצי ךלש רוביגה .ריעה תובוחרב רהמיו עסיי אוה ,הנמזהה תלבק רחאל .תדחוימ הפמב יולג היהי םשל עיגהל ךרטצי אוה הב הדוקנה .םינוש בכר ילכ תובידנב ףקועש לולסמה ךרואל רהמי ךלש רוביגה .םינמזה תוחולב דומעל ךרטצת הב הריסמל בצקומ םיוסמ ןמז יכ רוכז

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות