משחק בכורה ריבאה באינטרנט

                                  Knight Rider קחשמ

בכורה ריבאה (Knight Rider):

.ץראה רודכ לע םיאפרה בכור עיפומ םעפ ידמ .םוניהיגהמ חורבל וחילצהש תומשנ רחא דוצו ךשוחה רש לש ותרשמ אוה .םג הרוק הז .דואמ השק לולסמ לע רבגתהל ,ןנתסה המקנה דש וב ,בכורל רוזעל ךירצ ה .המידק רוביגה תא ליבוהל םינכומו םימח םינבל םילגלגה .טאהל ךירצ םימעפל ,המיאתמ דימת אל ההובג תוריהמ ,תאז םע .ליחתמ אוהש ינפל רמגיי ץורימהו תולקב ךפהתהל לוכי ונלש םיקחשמה ץו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות