Jungle Survival Jurassic Park קחשמ

לגנו'גה לש הרויה קראפ (Jungle Survival Jurassic Park):

.םסרופמה הרויה קראפב עריא ןוסא .קראפה ירקבמ רחא דוצל ולחהו םיבולכהמ חורבל וחילצה םיבר םירואזוני .הלאה םירוציה רחא דוצל אצוי םילייח לש קותינמ קלחכ תודרשיה לגנו'ג .םדקתהל ליחתת ,תועורז ספותו לגנו'גב תחנש רחאל .סיבהל שאב חתפו הארמה תואסכב ותוא סופת ,תוריהמב רואזונידל בל םש .תצלפמה תא גורהת רבד לש ופוסבו קזנ ול ומרגי רואזונידל םילפונש םי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות