משחק םוז יקיר באינטרנט

                                  Ricky Zoom קחשמ

םוז יקיר (Ricky Zoom):

.םיצורמב םעפ ידמ ףתתשהל ךירצ אוהש רמואש המ ,םודא םיצורימ עונפוא .םינומיאל בר ןמז שידקמ אוה ןכלו תאז עדוי רוביגה .םילושכמ םע תונוש םיכרדב םוז יקיר לע הכורא הציר ול שי םויכ .ועיפוי םיכרד יטלש ,לוחב ופלחי םיטלפסא םירוזא .וילע עוסנל וסנ ,וברוט בצמ םה לולסמה לע םינומיסה .םהב בבותסהל רשפא יאש םילושכמב תעגל אל ידכ ליעוי אוהו ץיפקהל עדו .הרג ונלש תומדה הב ריעה לש רחסמה ינמיס םע ספי'צ ףוסא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות