משחק גג יפלצ באינטרנט

                                  Rooftop Shooters קחשמ

גג יפלצ (Rooftop Shooters):

.תיתימא תורחת וא הדובע אלא ,יריה חטשב תורטמ רבעל ירי קר אל איה ת .וזה תונמדזהה תא םכל םינתונ ונא ,Shooters Shooters קחשמב .ןיינעמ היהי הזו דחיב קחשל לוכי התא .ןיטולחל תטלשנ יתלב טוטרמס תבוב ומכ גהנתת ךלש תומדה .קיספהל הצור אל ,הטמלו הלעמל ולש הקוזובב ףפונמ אוה .ביואה לא תינפומ הנקה רשאכ ץחה לע ץחלו עגרה תא תויחמומב רוחבל ךי .קוחר רוביגה תא קורזת הרזחהו ,רחא לושכמ וא ריק לע תוריל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות