משחק תצלפמה תיאשמ ךרד באינטרנט

                                  Monster Truck Way קחשמ

תצלפמה תיאשמ ךרד (Monster Truck Way):

.םישדח תויאשמ ימגדב תודרשיה יצורימ ומייקתי ,Truck Truck Way תרבח .וז תורחתב קלח תחקל ,םהמ דחא לש גהנכ ,התא .תוריהמ גישתו ,המידק הגרדהב רהמת ,עונמה תא ליחתתו תינוכמ לש הגהה .ךלש ךרדב ונקתוי יתוכאלמ ןפואב ורצונש םירחא םילושכמו םיציפק שרק .םלוכ לע םיסטש םיקירט עצבל ךרטצת ךלש תינוכמב התא .תורחתב ודיספת זא יכ ,ךפהתהל בכרל ונתת לא .ךרדה ךרואל סונוב םינוש בהז תועבטמ ופסא ,ןכ ומכ