משחק שיבכב הפשא תיאשמ גהנ באינטרנט

                                  Road Garbage Dump Truck Driver קחשמ

שיבכב הפשא תיאשמ גהנ (Road Garbage Dump Truck Driver):

.הפשא ףוסיאב קסועה תוריש םייק ריע לכב .וב לבז תיאשמ גהנכ דובעת שיבכ הפשאה תיאשמ גהנ קחשמב התא .ריעה תובוחרב ואצת ,תינוכמה עונמ תא וליחתתו הדובעל ועיגתשכ .ךלש העונתה לולסמ תא ךל הארתש ,תינוכמה לעמ יולג היהי ץח .ךירצ התאש בצמל עיגהל ידכ תיברמה תוריהמב תורחא תוינוכמ רובעל ךיר .תיאשמב הפשא םע תולוכמ ןעוט התא ,הנוח התאשכ ,זאו .םש ךלש תיאשמה תא קורפלו ריעל ץוחמ הנמטמל הפשאה תא איצוהל ךרטצת