Truck Game קחשמ

תויאשמ קחשמ (Truck Game):

.תיארחאו הבושח הדובע איה םינעטמ תלבוה .ךרדב םתוא דבאל ילבמ המכו המכ תחא לעו הב עוגפל ילבמ ןמזב הרוחסה .ול רוזעתו ,וז הבושח המישמ אלמת תויאשמ קחשמב ךלש תיאשמה .תונידמ הצוחו הרצק הינפל ךרדהו ,תיאשמה לש ירוחאה קלחב וסמעוה רבכ .רתוי דוע המישמה לע השקמ הזו ץוחב ףרוחה .עוסנל הלוכי תינוכמהו ררקתה םימיוסמ תומוקמב שיבכה .ותוא רובשי וא ותוא דבאת לא ,סמועל גאד .לבוקמ אל הזו הרוחסה תורדרדיהל תובר תמרות העורג ךרד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות