משחק הדובאה ריעה שדקמ באינטרנט

                                  Temple of the Lost City קחשמ

הדובאה ריעה שדקמ (Temple of the Lost City):

.םיניינב תויהל םיכירצ אל ,ינויגה ןפואב ,םהבש םירידח יתלב תורעי ה .ךכ אל הז לבא .םתוח וריאשהש תומלש תויוברתו םיטבש ןאכ ויח ןמזמ רבכשכ ,הלאה תומו .םהיתודוס תא החטבב ריתסה לגנו'גהו רגבתה לכה ,ןמזה םע ךא .תגסל תנווכתמ אל ונלש הרוביגה לבא .הקיתע ריע הנשי רעיה יקמעמב יכ התליגו םימודק םימושיר הנחב איה .םהילא עיגהל לק היהי אל ךא ,תוראשנ ןיידע היתוברוח ילוא .דואמ רקי רצוא רתתסמ וב ,ןשיה שדקמב ומכ ריעה תוסירהב ךכ לכ אל דו .ותוא אצמו הדובאה ריעה שדקמל הרוביגה םע עס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות