משחק ' גטניו תיב קשמ באינטרנט

                                  Vintage Housekeeping קחשמ

' גטניו תיב קשמ (Vintage Housekeeping):

.ירפכ תיבב תובורק םיתעל התוא םידקופש םימיסקמ םידכנ העברא לש םתבס .םלשומ ןויקינב תיבה לע תרמושו ןטקה תיבה קשמ םע החלצהב תדדומתמ הנ .ןויקינל םתוא הגיצמ וליפאו םיבבוש םישנא עיגרהל תעדוי אתבסה לבא , .תיבה תלכלכב םירועיש םג ולבקת ,' גאטניו תיב קשמב הז עגרב .תוינרמש תופקשה תלעב השיא איה הרוביגה .הדימה התואב דמעמ וקיזחיו םלשומ בצמב םה ךא ,הלשמ םינשי םירבדב אל .הז תא תונשל תנווכתמ אלו םירושע המכ ךשמב המיקהש םייחהמ הצורמ איה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות