משחק ןיינעמה םדא באינטרנט

                                  Person of Interest קחשמ

ןיינעמה םדא (Person of Interest):

.ירקיעה דושחל עיגמ התא תבכרומ הריקח עוציב ידי לע .הזה רומחה עשפה תא עציבש הז אוהש ןיטולחל חוטב התא יכ םא ,תופיקע .דואמ רהמ קודבל ךירצש דחא טוח שי .ינש תיב שי ןיירבעל יכ ררבתה .םירדחה לכב תוריהזב ושפחת םא ןתוא ואצמתו תויודע ונכתי .ךכל םיפסכ קיפסמ ול ויהי ,רתתסהל לכויו ררחושי דושחה םויה ראשב וש .םיטרפ יטרפב ותוא קודבו תיבל תוריהמב ךל .ןיינעמה םדאב ךסמה תיתחתב ונבצה ,שפחל המ לש תואמגוד

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות