משחק ורפ טקירק ףולא באינטרנט

                                  Pro Cricket Champion קחשמ

ורפ טקירק ףולא (Pro Cricket Champion):

.Pro Cricket לש טקירקה תויורחתב ףתתשמו הילגנא ומכ הנידמל עסונ הת .עלקה רובע קחשל ךירצ התא .םיוסמ בצמב ודמעת ףלטע ומירתש רחאל .ונגתש רעשה היהי םכירוחאמ .הביריה הצובקה ןקחש תא בטיה ןוחבל םכילע היהי .ולולסמ תאו הסיטה תוריהמ תא בשחל וכרטצת ,הרטמה רבעל רודכה תא קרו .טבחמב רודכה תא הכי ךלש רוביגהו רבכעה םע ךסמה לע ץחל ,תאז השעתש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות