משחק .ןיכס io באינטרנט

                                  Knife.io קחשמ

.ןיכס io (Knife.io):

.ןיכסה םלועל וכלת םלועה יבחרמ םירחא םינקחש תואמ םע דחי io. .םיניכס תרזעב תולהנתמש תובירמב קלח תחקל ךירצ ןאכ .םכתטילשב םיוסמ רוצי ולבקת קחשמה תליחתב .םיניכס לש םיוסמ רפסמב שומח היהי הז .םלועב לייטל ולכות .ותוא סורהל ידכ ךלש קשנה םע הכהו ברקב ותיא בבותסה ,ביוא שגופ התא .םישימש יתלבל וכפהי םכלש םיניכסה םימעפל .םינוש קשנ ילכ ומירהו םיבבוסה לכ תא תוריהזב וקדב ,ןכל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות