Kids Cassroom Decoration קחשמ

םידלי תתיכ טושיק (Kids Cassroom Decoration):

.דומיל תותיכ םינקתמ םיבר רפס יתב השדחה םידומילה תנש תליחת ינפל .רפסה יתבמ דחאב םכמצעב םינוקית רפסמ עצבל ולכות ,חטשב םידליל םיטו .םכינפלש ךסמה לע יולג היהי רדח .םידחוימ םירותפכ םע דחוימ הרקב חול ןלהל .הזה רדחה תא דייצל ולכות םתרזעב .התיכה לש הרקתלו תוריקל ,הפצרל עבצ רוחבל םכילע היהי .התיכב רפסה תיב טוהיר תא ורדסת זא .םידלי ךוניחל םישורדה םירחא םיטירפ םג ןיקתהל םכילע היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות