משחק יתיב יברד באינטרנט

                                  Home Run Derby קחשמ

יתיב יברד (Home Run Derby):

.קיודמו קזח רודכ לבקל בייח לובסייב תצובקב ןקחש לכ .הלילבכ קחשת ,יתיב לעופה יברדב ,םויה .קחשמל חטשל סנכיהל ךרטצת ףלטע םירתש רחאל .רודכה תא תרשי הביריה הצובקהמ ןקחש .ךינפל ולש תיללצה תא הארת התא .רבכעה םע ךסמה לע ץחלו דחוימ הארמל ותוא סופתל ךרטצת לדגמה תועצמא .ותוא הכת התא רודכב הכתש עגרבו ,ךב הכי רוביגה זאו .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ידי לע ךרעוי ךלש םיטיהלהמ דחא לכ
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות