משחק ירוביצ ןפוא תלת באינטרנט

                                  Public Tricycle קחשמ

ירוביצ ןפוא תלת (Public Tricycle):

.היינשל ריעה לש תחא הדוקנמ רבעמל תושמשמ םיינפואל תורבוחמה תודחוי .תושקיר םינוכמ ךכב םיסנרפתמש םישנא .וז הדובעב ךמצע תא תוסנל ךל עיצהל םיצור ונא ,ירוביצה ןפוא תלתה ק .ךלש בכרה תא רחוב התא קחשמה תליחתב .םיעסונ תחנתו ריעב תמיוסמ הדוקנל רובעת ןכמ רחאל .יפיצפס םוקמל םתוא איבהל ךרטצת וישכע .תיברימ תוריהמב וינפוא תא ץיאיו תוריהמב שוודי ךלש רוביגה .ךרדב ולקתנש םילושכמה לכ תא ובבוסו שיבכב בטיה וטיבה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות