משחק תוינבתה תא אצמ באינטרנט

                                  Spot The Patterns קחשמ

תוינבתה תא אצמ (Spot The Patterns):

.םינוש םיעוצעצ םייח הב המוסק ץראל וכלת ,םיסופדה טופס קחשמב .םינוש םיקיחצמ םיקחשמ תוקחשמ ונלש תויומדה ,דואמ תובורק םיתעל .םהלש ףיכהמ דחאב קלח םיחקול םתא םויה .תבכרה רובעת הילע תבכרה תא תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .יפיצפס םוקמב רוצעי אוה .תמיוסמ תירטמואיג הרוצ לעב טקייבוא היהת תינוכמ לכל .םיוסמ ףצרב ומקומי םיטקייבוא וילעש יולג היהי דחוימ חול ,הלעמלמ .רבכע תציחלב התוא רוחבלו חולב הרסחש הרכרכה תא אוצמל ךרטצת .תודוקנ ולבקת הנוכנ הבושתה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות