משחק םכח התא המכ באינטרנט

                                  How Smart Are You קחשמ

םכח התא המכ (How Smart Are You):

.םביבס םלועה לע םהלש עדיה תמרו היצנגילטניאה תא ןיגפהל לוכי ףתתשמ .וזכ תינכותב קלח תחקל לוכי התא םכח התא המכ קחשמב םויה .ךסמה לע םינוש םיאשונ לע תולאש תוארל ולכות .תובושת רפסמ ונתניי ןלהל .םכל השורדה הבושתה תא רוחבל ידכ רבכעה לע ץוחלל וכרטצת ,הלאשה תא .אבה בלשל רובעתו תודוקנ לבקת ,ןמאנ אוה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות