משחק דירש לולסמ באינטרנט

                                  Relic Runway קחשמ

דירש לולסמ (Relic Runway):

.לגנו'גב אבחוהש שוטנ קיתע שדקמ הליג סנו'ג הנאידניא תוקיתע שפחמו .תיקנע הנינפ םע םטוט הזל היה .הקיתעה הללקה תא ליעפה ךכבו םטוטהמ ותוא איצוה ונלש רוביגה .ונלש רוביגה תא סורהל רומאש ,המדאל תחתמ עיפוה ןבא לילא .לילאה רחא ףדרמ חורבל ךלש רוביגל רוזעל ךרטצת דירש לולסמ קחשמב הת .שיבכה לע םיאצמנש םינוש םינכוסמ םיעטק לעמ ץופקיו שיבכב לוכי אוהש .םתוא ףוסא ,םיסונוב ךל תתל םילוכיש םיטירפב לקתנ התא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות