משחק ףוריטב תואלקח באינטרנט

                                  Frenzy Farming קחשמ

ףוריטב תואלקח (Frenzy Farming):

.הנטק הווח ובסמ שרי ק'ג ריעצה רוחבה .תואלקחב קוסעלו הווחל רובעל טילחה ונלש רוביגה .ותוא חתפל ול רוזעת תואלקח יזנרפ קחשמב התא .םייאלקח םיחמצ המכ הילע לותשל זאו חפטל ליחתהל ךרטצתש ץראה תא היו .תונוש דמחמ תויח לודיגב וקסעת ולדגי םהש ןמזב .םיוסמ לופיט םישרוד םלוכ .ותוא רוכמלו רוצקל ךרטצת המ ןמז רחאל .םיקחשמה תונחב הווחה חותיפל ליעומ והשמ תונקל ולכות הרומתה םע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות