משחק 2 רטוש דגנ תינוכמ באינטרנט

                                  Car vs Cop 2 קחשמ

2 רטוש דגנ תינוכמ (Car vs Cop 2):

.טרופס תוינוכמ לש םישדח םימגד בונגל םסרופמה ץורימה תוינוכמ גהנל .דחוימ ךסומל תינוכמה תא עיסהלו תמיוסמ ךרדב עוסנל הפמה ידי לע החנ .הפידרב ולחי םה ,ותוא ורתאי רויס ירטוש לש תוינוכמ םא .רצעמ עצבל ידכ התוא רוצעלו ךתינוכמ תא םוסחל הסנת הרטשמה .הרטשמה תודרטהמ קמחתהלו הנתשמ תובכרומ לש םיריהמ םינורמת עצבל וכר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות