משחק ריווא תוניפס תמחול באינטרנט

                                  Air Ship Warfare קחשמ

ריווא תוניפס תמחול (Air Ship Warfare):

.ךצרא לש ריוואה תוליחב תרשת התא ,ריוואה תוניפס תמחול קחשמב .דוקיפה תומישמ תא עצבל ךרטצתו הנכש הנידמ םע תמחלנ איה עגרכ .םלוכ תא עיבטהל תוסנלו ךסוטמב ביואה תוניפס תסייט תא ףוקתל ךרטצת .יברק לולסמ לע בכשת ריוואב סוטמה תאלעה .ךתוא טרייל וסני ביוא יסוטמ .םלוכ תא ליפהל ךרטצת ךלש קשנה ילכמ תקיודמ הריו םתיא ברקל תסנכנ .םיה תיעקרקל םתוא םיחלושו ודפרוט םירגשמ ,תוינואל םיברקתמשכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות