משחק הריהמ תוינוכמ תעונת באינטרנט

                                  Fast Car Traffic קחשמ

הריהמ תוינוכמ תעונת (Fast Car Traffic):

.בכר תורישב הדובע לביקו ןילופורטמה זכרמל וגקיש ירברפמ רבע ק'ג .בוחר יצורמ לש םייעקרק תת םיצורימב תפתתשמ ונלש תומדה הלילב .הז לע ףסכ רתויש המכ חיוורהלו בוחר ץורמכ ולש הריירקה תא תונבל ול .םיבירי םע קוניזה וק לע ךמצע תא אצמת תינוכמ תריחב .המידק םירהממ םכלוכ ,תואה םע .הליחת םויסה וקל עיגהלו ךלש םיביריה לכ תא ףוקעל ידכ תוריהמ תולעה .הפידרהמ קחרתהל ךרטצתו ךבנז לע בשת הרטשמה ,ידמל תובורק םיתעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות