משחק לזאפ יעונפוא באינטרנט

                                  Motorbikes Jigsaw Challenge קחשמ

לזאפ יעונפוא (Motorbikes Jigsaw Challenge):

.ונמלועב םויכ םימייקה טרופס ינפוא לש םינושה םימגדה תא םכל ריכהל .וראותי ןהילע תונומת תרדס תוארל ולכות .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .םיבר םיקלחל סוטת הנומתה ,ךינפל התוא חתפתש עגרב .דחי םתוא רבחל ידכ םשו קחשמה שרגמל הלא םיטנמלא רורגל וכרטצת תעכ .עונפואה לש תירוקמה הנומתה תא ורזחשתש דע הלא תולועפ עצבל םכילע ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות