משחק תופשכמ דיצ באינטרנט

                                  Witch Hunter קחשמ

תופשכמ דיצ (Witch Hunter):

.תופשכמ תירב לש ןק ןיכה וב רוזאל עוסנל ךרטצי תופשכמה דייצ םויה ם .םלוכ תא סורהל ךרטצי ךלש רוביגה .םידחוימ םימוסק קשנ ילכב שמתשי אוה ךכ םשל .וידגנתמ תא שפחי שיבכה ךרואל ענ אוהשכ .םיהכ םישחל םע ותוא ופקתי םה .דחוימ םוסק ןגמ שובלל וא םהמ קמחתהל ךרטצי ךלש רוביגהש החנמ התא .םדימשהל ידכ המוסק ברחב הכתו התוא ףוקתת הפשכמל תוברקתה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות