משחק דקונמ דקונמ רוע אפור באינטרנט

                                  Dotted Girl Skin Doctor קחשמ

דקונמ דקונמ רוע אפור (Dotted Girl Skin Doctor):

.ימיכ קשנל הפשחנ םיעשופ ירחא תפדורש תמסרופמה גאב ידייל .הלש הארמב תולודג דואמ תויעב הל שי וישכע .המצע תא רדסל הל רוזעל ךרטצת הרענה לש דקונמה אפורה קחשמב התא .הלחמה לש הנחבא עצבלו םינפה לע הלש דוקה תא תוריהזב ןוחבל ךרטצת , .הזב לפטל ליחתת ,םידחוימ םייטמסוק םירישכתו םילכ תועצמאב ,ןכמ רחא .תדחוימ הרזע שי ,קחשמב עצבל םיכירצ םתא ףצר הזיאבו תולועפ וליא וע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות