משחק Dressup ץיק תשפוח באינטרנט

                                  Summer Vacation Dressup קחשמ

Dressup ץיק תשפוח (Summer Vacation Dressup):

.םגאב דחוימ ץיק הנחמל השפוחל תאצל וטילחה םיבר ןוכית ידימלתו המיי .העיגרל הלש תושובלתה תא רוחבלו היצפח תא ףוסאל תחא הדליל רוזעל ךר .היולג היהת םכלש הרוביגה ךסמה לע םכינפל .הרעיש תא תושעל זאו הינפ לע רופיא ליחהל הליחת הל רוזעל ךרטצת .ןוראה אצמנ וב רדחל ורבעות ןכמ רחאל .וליבשב םינוש םיטישכתו םיילענ ,הדליל םיוסמ דגב םירהל ךרטצת ותוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות