משחק םידמגה ליבש באינטרנט

                                  The Path of Elves קחשמ

םידמגה ליבש (The Path of Elves):

.תישארה הריטל תרבוע בושו ץיקה ןועמ תא תבזוע ץיקה ףוסב םיפלאה תכל .תוחוטב אל וכפה הלא תועיסנ הנורחאל ךא .ףרה אלל םיממוז םיער םירוציו ,תוביואב דימת ויה םיקרואהו םיפלאה .הרכרכה תרקוע וילא ביתנה לכ תא בטיה קודבל ךילעו הכלמה לש התוחיטב .םידמגה ןבצעל עגרה תא וצימחי אל םילבנה ,ויהיש יאדוובו ,תודוכלמה .םידושחה םיצפחה לכ תא ףוסאו םיפלאה ביתנב רהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות