משחק םיינפואל הינח באינטרנט

                                  Bike Parking קחשמ

םיינפואל הינח (Bike Parking):

.טרופס יעונפוא לש םינוש םימגד בהא ק'ג ,ותודלי זאמ .שדח עונפוא םגד הנק דימ אוה ,תוכזה תא לביקו לדגשכ ,ןכל .תינוריע הביבסב ולש םינחבמה תא ךורעל ול ורזעת ,םיינפואה ןוינח קח .ריעה תובוחר ךרואל המידק וילע רהמת קלדה תשווד תא תפחודו הגהה ירו .םיוסמ םוקמל עיגהל ידכ תדחוימ הפמ ידי לע החנומ תויהל ךירצ ךלש רו .עונפואה תא תונחהל וכרטצת וב רוריבב ידועיי םוקמ תוארל ולכות ןאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות