משחק םיחדקא אפלא באינטרנט

                                  Alpha Guns קחשמ

םיחדקא אפלא (Alpha Guns):

.םיניירבע תויפונכ דגנ םחליהל ידכ םיחדקא אפלא קחשמב ריעה תובוחרל .ול םיכחמ רבכ םיריעצהש ןוויכמ ,ברקל סנכיי דימו החינצב דריי אוה , .ןימימ בנגתהלו לאמשמ םדקתהל םידדוש ,תותיזח יתשב םחליהל ךרטציש רו .ונלש התיבשה תצובקב םירחא םירבח לש שומישל השיג לבקל ידכב תוחלצומ .ינלטקו רתוי קזח דחא ןת ,ולש קשנה תא הנש ,רוביגה תא תונשל הצור ך

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות