משחק ריע באינטרנט

                                  City קחשמ

ריע (City):

.דואמ אלו תופיפצב תוסלכואמ ,תוקיתוו תושדח ,תושוטנו תוחתופמ ,תונט .םש םקוממ ותיבש ןוויכמ םלועב רתויב בוטכ ותוא בישחמ ריעב רגש ימ ל .קרפל םכילעש גנו'גהמ יחירא לש הדימריפ איה ונלש ריעה .תוחלצה ןונגס תא תונשל ולכות ,ריעה לש ראתמה יווק תא וארתו הזב וט .לאמשמ יכנאה חולב םימקוממ םילכ .קחמו ץחל ,תורחא םינבל םילבגומ אלו דצב םיאצמנש םיהז םיטנמלא לש ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות