משחק הדעסמה חור באינטרנט

                                  The Restaurant Ghost קחשמ

הדעסמה חור (The Restaurant Ghost):

.בהאת הדעסמה לש םיאפרה חור - ונלש ,םייטסימ םירופיס בהוא התא םא .תורישי הזב ףתתשהל וליפא לוכי התאו .םיענ עבורב הנטק הדעסמ לש םילעבה ,דלנור איה הלש תומדה .וחרפ ויקסעו ,םירקבמ אלמ דימת היה ולש ןטקה דסממה .םירחתמה ללגב אלו סורקל לחה לכה הנורחאל ךא .תוילמרונאראפ תועפותל יוטיב התייה הביסה .ההז היה ןיידע חבטהש תורמל ,ןיטולחל םיירט וא םיחולמכ וררבתה םילכ .קסעה תא סורהל הטילחהש םיאפר חור בוראל טילחמ אוהו לגר תטישפ ףס ל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות