משחק בהז רורא באינטרנט

                                  Cursed Gold קחשמ

בהז רורא (Cursed Gold):

.הזב רדסב אל והשמ זא ,בר ןמז ךשמב ןודא אצומ אלו בכוש רצואה םא .םיטישכתו תוללוקמ םינבא לע םיבר םירופיס םנשי .הרטפואילקל ךיישה תוומה םולהי ארקנש המ אוהש ,הלאכ םיטישכת וויל ם .תוומו רעצ ומע איבה ,והנשמל דחא םסרופמ םילעבמ רבע אוה .דניווטרופ לנידרק לש היתורצוא לע רבדנ ונלש Cursed Gold -ה רופיסב .ותללקל הביסה תאו בהזה תודלות תא תעדל הצור ילריש םשב ונלש הרוביג .הדובעה רדח לכ ךרואל בהז רתסוה םש ,הרייעל העיגה איה ךכ םשל .הללקל עדומ ,ותוא שפחמ וניא שיא לבא .הילע ררבל הצור הדליהש המ הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות