משחק ימולח בויא ןויאר באינטרנט

                                  Dream Job Interview קחשמ

ימולח בויא ןויאר (Dream Job Interview):

.ןויארל ותוא הנימזמ העודי הרבח יכ רמאנ ובו ,ונרוביגל חלשנ ל"אוד .תונפתהל ושקיב םידמעומ ידמ רתוי ,ול הפיצ אל רוביגה ,תובוט תושדח .הרק המ בושחל ןמז ןיא לבא .הנכהל ןמז ןיא טעמכו םויה ןויאר .עגרכ ךירצ אוהש המ לכ תא אוצמל תומדל רוזעל לוכי התאו ןמזב תויהל .בו'ג בו'ג ןויאירב םיטירפ הרשע תוחפל אוצמל ךירצ התא םוקימ לכב ,ה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות