משחק י'ציידוטנא יטאגוב באינטרנט

                                  Bugatti Entodieci קחשמ

י'ציידוטנא יטאגוב (Bugatti Entodieci):

.Bugatti Entodieci לזאפה קחשמ תא םיגיצמ ונא ,תונושה טרופסה תוינו .יטאגוב גתומה תוינוכמ תא ריכהל ולכות וכותב .וללה תוינוכמל תושדקומה תונומת תמישר תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .ולש םיביכרמה תודוסיל בקריי זאו תוינש המכ ךשמב ךלומ עיפוי הז .םש םיוסמ םוקמל ותוא סינכהלו קחשמה שרגמל ותוא ריבעהל ךרטצת דחא ט .תינוכמה לש תירוקמה הנומתה תא ףוסאל ולכות ,הלא תולועפ עוציב ,ךכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות