משחק טרא טאל הטסירב םי תב באינטרנט

                                  Mermaid Barista Latte Art קחשמ

טרא טאל הטסירב םי תב (Mermaid Barista Latte Art):

.חצנל הזה הקשמב הבהאתהו הפק םעט םיה תב ,השביל רתסב תלייטמ איהשכ .הלשמ הפק תיב חותפל דציכ המלח קר איה ,זאמ .הל רוזעתו ,םשגתי הלש םולחה ,טרא טאל הטסירב םיה תב ,םויה .אילפהל ותוא ךופהלו הפקה הקשמ לש ןושארה גוסה תא רוציל םכילע תישא .תאז ושרדי דימו םינוק ויהי בורקב .םישדח םיפסונ םיטושיקו םיביכרמ תשיכרב רבצנש חוורל ןת .םירחא םיברו הפרפ ,ונקירמא ,הטאל ,וטאי'צומ ,וני'צופק :תואקשמ לש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות