משחק יבמוז דגנ ףלצ באינטרנט

                                  Sniper vs Zombie קחשמ

יבמוז דגנ ףלצ (Sniper vs Zombie):

.םיינרע ויה ,עבטל בורקו םיבושיימ קוחר תיב םכמצעל ונק .ףלצ - ןכוסמ עוצקמ ול היה ,הוולשו טקש הצר ונלש רוביגה .רבדמב םיחונ םייחל קיפסמ חיוורמ אוהשכ ,שרפ אוה הנורחאל ךא .רעיב םיכורא םילויט ,ינגרוא לכוא ,םיטקש םיוולש םייח :הצרש ומכ קו .רזומו דיחפמ טקשמ ררועתה אוה דחא רקוב לבא .זוזל ודחפ םיצעה וליפאו ורש אל םירופיצה .ולש הבורה תא חקל לגרה ךותמ אוהו רוביגל עירתה הז .אוושל אלש ררבתה .םיארונ וארנ םהו רעיהמ םינמזומ אל םיחרוא ועיפוה הרהמ דע .יבמוז תמועל ףלצ ב יופצ אלה לזמה םע דדומתהל ףלצל ורזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות