משחק יגאב ןגווסקלופ לש לזאפ באינטרנט

                                  Volkswagen Id Buggy Puzzle קחשמ

יגאב ןגווסקלופ לש לזאפ (Volkswagen Id Buggy Puzzle):

.ןגווסקלופ תוינוכמל עדוותהל ולכות וב Id Buggy ןגווסקלופ לזאפה קח .תונומת תרדסב ךינפל וגצוי םה .םהמ דחא רוחבל ךרטצת .הנומתה תא רוכזל תוסנל הכירצ ךינפל תוינש רפסמ ךשמל התחיתפ .םיבר םיקלחל רזפתי אוה ןכמ רחאל .הנוכמה לש תירוקמה הנומתה תא רזחשל ךרטצת דחי םתוא םירבחמ םשו קחש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות