משחק הספילקופא שיבכ באינטרנט

                                  Highway Apocalypse Drive קחשמ

הספילקופא שיבכ (Highway Apocalypse Drive):

.תישילשה םלועה תמחלמ רחאל םישנא ודרש ןהב םירעה יתש ןיב רבחמה ,הס .רסמ רוסמל וילע .תומיוסמ תונכסל הרושק היהת וכרד ךא .התוא רוצעל וסניו םכתינוכמ תא ופקתי רשא ,שיבכב ובבותסי םיבמוז .םתוא דימשהל ךכו םיבמוזה לכ תא ליפהל ךרטצת שיבכב תוישפוחב תנרמתמ .הז ינלטק ץורימב דורשל םכל ורזעיש םינוש םיטירפ ףוסאל םג םכילע הי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות